Mededeling

Oprichting van een Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Brussel – Een eerste bijeenkomst van de orthodoxe bisschoppen die parochies hebben in de Benelux (Belgie, Nederland en Luxemburg) had plaats op 23 juni 2010, te Brussel, op uitnodiging en onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van Belgie (Oecumenisch Patriarchaat).

Deze bijeenkomst is een gevolg van een beslissing genomen door de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, bijeengekomen in Chambesy (Geneve) in juni 2009. Het overleg van orthodoxe bisschoppen zal moeten toelaten van de eenheid van de Orthodoxie in de Benelux duidelijker te laten blijken en te versterken.

Hadden aan de bijeenkomst deel: Metropoliet Panteleimon van Belgie, Aartsbisschop Gabriel van Komana (Exarchaat orthodoxe parochies van Russische traditie in West-Europa), de Bisschoppen Maximos van Evmenia en Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat); Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Luka (Patriarchaat van Servie), Metropoliet Serafim (Nurnberg) en Metropoliet (Parijs) Joseph (allebei van het Patriarchaat van Roemenie).

Waren verontschuldigd of bleven afwezig: Bisschop Ioan van Parnassos (Oekraiense parochies onder het Oecumenisch Patriarchaat), Bisschop Michel (Russische Orthodoxe Kerk buiten de grenzen – Patriarchaat van Moskou), Metropoliet Simeon (Patriarchaat van Bulgarije) en Metropoliet Abraham (Patriarchaat van Georgie).

Als naam voor het overleg van bisschoppen werd geopteerd voor: “Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux” (OBB) – “Conference Episcopale Orthodoxe du Benelux” (CEOB).

In zijn inleidend woord verklaarde Metropoliet Panteleimon van Belgie dat er: “theologisch en sacramenteel gesproken eigenlijk maar een Orthodoxe Kerk is” en wij bijgevolg gecoordineerd moeten samenwerken en met een stem een antwoord moeten bieden op de pastorale problemen van onze samenleving, alsook van te getuigen van de rijkdom van de Orthodoxie.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux die voorgezeten wordt door Metropoliet Panteleimon van Belgie (Oecumenisch Patriarchaat) besliste verder nog dat Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) de taak van ondervoorzitter zal waarnemen, Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenie) deze van schatbewaarder en Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat) belast wordt met het leiden van het secretariaat. Er werd ook nog beslist van een bisschop aan te duiden voor de vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk in Nederland: Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat).

Er werd onder meer gesproken over algemene pastorale zaken en de oecumenische en interreligieuze contacten in de regio.

De aanwezige bisschoppen hebben unaniem de wil uitgedrukt van nog nauwer samen te werken voor het goede van de Orthodoxie, de orthodoxe gelovigen en de bredere samenleving.