Zijne Heiligheid de Patriarch Alexis II heeft aartsbisschop van Brussel en België Simon gefeliciteerd met het 20-jarig jubileum van zijn bisschopswijding en heeft hem de onderscheiding van de heilige rechtgelovige vorst Daniël van Moskou (II-de graad) toegekend

Hieronder:
Tekst felicitatietelegram patriarch.

Uwe Zeerhooggewijde Heer, dierbare vladyka!
 
Christus is opgestaan!
 
Van harte feliciteer ik U met deze gedenkwaardige datum in Uw leven, het 20-jarig jubileum van Uw bisschopswijding.
 
Van jongsafaan bent U de Heer gaan liefhebben en bent U Hem gevolgd. En die weg, die geleid wordt door de Schenker van alles, heeft U naar het bisdom van Brussel en België gevoerd, waar U reeds 20 jaar met ijver de bisschoppelijke dienst ten bate van onze Moeder de Kerk en het Godsvolk verricht.
 
U hebt de herderlijke weg van priester en daarna ook bisschop betreden in die niet eenvoudige tijd, wanneer een dergelijke keuze niet enkel een onwankelbaar, vurig geloof, maar ook grote moed vereisten.
 
De Heer heeft U het dienen aan het Heilig Altaar toevertrouwd binnen de muren van de Heilige Drieëenheidskathedraal van het lavra ter ere van de heilige Alexander Nevski. Vanaf dat moment voltrekt geheel Uw dienstwerk zich met zijn geestelijke ondersteuning.

Met ijver en met positief gevolg voor de Russisch-Orthodoxe Kerk hebt U diverse kerkelijke taken uitgevoerd: U was secretaris van wijlen metropoliet van Leningrad en Novgorod Nikodim (Rotov), vervulde later de functie van assistent-inspecteur, waarbij U bijzondere aandacht schonk aan de voorbereiding van toekomstige geestelijken en dienaren van onze Heilige Moeder de Kerk, binnen de muren van het Geestelijk Seminarie van Leningrad. In uw functie als leraar riep U de studenten op om te herinneren dat de Kerk van de levende God pijler en fundament der waarheid is. (1 Tim. 3,15)

Uw ijverige bisschoppelijke dienstwerk in aanmerking nemend en in verband met het 20-jarig jubileum van uw bisschoppelijke wijding ben ik van mening dat het rechtvaardig is u te onderscheiden met de medaille ter ere van de heilige rechtgelovige vorst Daniël van Moskou (II-de graad).

Tijdens deze blijde Paasdagen wens ik U, beste vladyka, de almachtige hulp van God in Uw verdere bisschoppelijke dienstwerk ten goede van Christus’ Kerk, een goede gezondheid en geestelijke blijdschap voor nog vele en goede jaren!
 
Met liefde in de verrezen Heer,
+ALEXIS,
Patriarch van Moskou en geheel Rusland