Pelgrimage naar de relieken van de heilige bisschopmartelaar Eleutherius

Pèlerinage orthodoxe à St Eleuthère de Tournai (Doornik)

Op zaterdag 4 september 2010 heeft in de Rooms-katholieke Onze-lieve-Vrouwekathedraal van Doornik de jaarlijks door de “Broederschap van de heilige Joan (Maximovitch)”, het klooster ter ere van de Moeder Gods “Troosteres der bedroefden” te Pervijze en de “Broederschap van alle Belgische heiligen” georganiseerde orthodoxe pelgrimage plaatsgevonden. De met ongeveer 60 man goed vertegenwoordigde pelgrims uit België, Frankrijk, Nederland, maar ook de stad Doornik zelf, werden op hoogst broederlijke wijze verwelkomd door het Rooms-katholieke bisdom van Doornik, vvor deze gelegenheid vertegenwoordigd door kanunnik Jean Pierre Mondet, lid van de Oecumenische commissie van het bisdom. Naast de pelgrims waren er ook geestelijken uit verschillende parochies en jurisdicties van de Orthodoxe Kerk: archimandriet Thomas (Jacobs) en hegoumen Johan (Remmery) van het klooster van de Moeder Gods “Troosteres der bedroefden”, priester Serge Model, secretaris van het aartsbisdom van Brussel en België, priester Georgi Timmer, rector van de Brusselse parochie ter ere van de rechtvaardige Anna (allen Patriarchaat Moskou), vader Simeon Bender (Patriarchaat van Servië) en priester Athanase de Theux, rector  van de Brusselse parochie ter ere van de heilige Silouan de Athoniet en Martinus van Tours (Oecumenisch Patriarchaat). Er werd tenoverstaan van de prachtige, eeuwenoude reliekschrijn van de heilige Eleutherius een moleben en een speciaal door de dienaar Gods Claude Lopez Ginisty geschreven akthisthymne gebeden in het Nederlands en het Frans en ook werden er een door priester Georgi Timmer gemaakte tropaar en kondaak  in het kerkslavisch gezongen.

Na afloop van de dienst, die veel indruk maakte op de vele aanwezige geinteresseerden uit de kathedraal zelf, waaronder ook mevrouw Maryse Harvengt, secretaris van monseigneur Guy Harpigny, bisschop van Doornik, en toevallige passanten, hield archimandriet Thomas een voordracht over het leven, het bisschoppelijk werk en de marteldood van de heilige Eleutherius en benadrukte hij tevens het belang van de voorspraak van de heilige voor het land.

Kanunnik Jean Pierre Mondet dankte vader Thomas en de orthodoxe pelgrims voor de bijzondere wijze waarop wij op deze dag onze gemeenschappelijke, maar voor de stad Doornik natuurlijk vanouds extra belangrijke heilige, geëerd hadden en sprak de gedachte uit dat de bedienaars en parochianen van de kathedraal zelf de aanwezigheid van de relieken van de heilige misschien meer als een gegeven beschouwen, dan dat ze hem ook werkelijk op zo’n indringende wijze als vandaag om zijn ondersteuning vragen.

Na het vereren van de relieken nuttigde de groep nog een gemeenschappelijke lunch in een door het bisdom van Doornik toegekende zaal en liet abt Pierre- Louis Navez, conservator van de kathedraal de constructiewerkzaamheden in de kathedraal en de schatkamer zien.

Wie meer wil weten over de heilige Eleutherius en wat er aan  preken of geschriften van hem bewaard is gebleven, kan het speciaal ter gelegenheid van de pelgrimage naar Doornik door het klooster van de Moeder Gods “Troosteres der bedroefden” uitgegeven boekwerkje “Eleutherius, Apostel van Doornik: Leven en Geschriften” bestellen.

Tropaar tot de heilige Eleutherius, bisschopmartelaar van Doornik, toon 4

Verlichter van Doornik, * Herder van Vlaanderen, * schallende donder der Orthodoxie, * als hoofd van de Kerk werd uw hoofd gewond* maar gij bad om vergeving voor uw vijanden. * Bid tot Het Hoofd van het Mystieke Lichaam, * Heilige Hiëromartelaar Eleutherius, * dat wij steeds onze gedachten rein * en onze meningen rechtgelovig mogen houden.

Kondaak, toon 4

Als een goede wijnrank, geënt op de ware Wijnstok, * hebt gij overvloedige vrucht gedragen, heilige Eleutherius, * en de mystieke wijn geofferd op het vreeswekkende Altaar, * waarvan wij nog steeds mogen drinken, * zodat onze zielen dronken worden van geestelijke vreugde en verheugd jubelen tot God, de Ene in Drie Personen.

Gebed tot de heilige Eleutherius van Doornik

Heilige Eleutherius, die in uw naam de vrijheid draagt, gij leefde alleen voor Christus en de komst van Zijn Koninkrijk. Spreek voor ons ten beste bij Zijn barmhartigheid, opdat wij, naar de maat van ons zwakke vermogen, uw bewonderenswaardig leven navolgen, naar het voorbeeld dat gij ons hebt gegeven. Heilige Eleutherius, herder die in uw naam de vrijheid draagt, bid dat wij uw trouw mogen bezitten aan het Evangelie, uw vastberadenheid in tegenspoed, uw standvastigheid in de beproevingen en uw rechtschapenheid tegenover de ketterijen. Heilige Eleutherius, bisschop die in uw naam de vrijheid draagt, bewaar ons binnen de Orthodoxe Kerk, de Kerk onzer Vaderen, door uw heilige bescherming en uw onophoudelijk gebed. Help ons de weg van de vrede te bewandelen. Amen.