Aartsbisschop Simon van Brussel en België heeft het ‘Te Deum’, de speciale gebedsdienst ter gelegenheid van Koningsdag, bijgewoond

"Te Deum" à Bruxelles

Op 15 november 2011 heeft aartsbisschop Simon van Brussel en België het ‘Te Deum’, de jaarlijkse feestelijke gebedsdienst ter gelegenheid van Koningsdag in de katholieke Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, bijgewoond. Aartsbisschop Simon werd vergezeld door de secretaris van het aartsbisdom en rector van de Christus-Geboortekerk in Antwerpen priester Andrej Jelisejev. Op de ceremonie waren verder metropoliet Panteleimon (Patriarchaat Konstantinopel), andere orthodoxe geestelijken en vertegenwoordigers van andere christelijke denominaties aanwezig en tevens, voor het eerst, vertegenwoordigers van het jodendom en de islam.

De gebedsdienst, welke werd voorgegaan door de primaat van de Belgische Katholieke kerk aartsbisschop André Léonard, bijgestaan door meerdere andere bisschoppen en een grote hoeveelheid katholieke priesters, voltrok zich in aanwezigheid van leden van de koninklijke familie, de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy, vertegenwoordigers van het Belgisch Parlement en Regering, vertegenwoordigers van de Wetgevende macht en het corps diplomatique van diverse landen, oorlogsveteranen en leden van patriottische bewegingen en vele Belgische ingezetenen, die hun respect voor de monarchie kwamen betuigen.

De feestdag van de heilige Leopold wordt volgens de katholieke kerkelijke kalender elk jaar op 15 november gevierd en op die dag wordt tevens traditioneel de Koning der Belgen gelauwerd. Traditiegetrouw worden er altijd vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerk uitgenodigd voor de dienst: de Orthodoxie is sinds 1985 immers een van de enkele door de Belgische staat bij Wet erkende geloofsrichtingen.

In zijn preek ging aartsbisschop Léonard in op de politieke en economische crisis, waar Belgie en Europa momenteel mee te kampen hebben, en riep hij op “lof te brengen aan God voor de wijsheid van onze Monarch, maar ook voor de wijsheid van de deelnemers aan de onderhandelingen, die gedurende enige maanden aan de gang zijn om ons land een federale regering te geven.”

Aan het eind van de gebedsdienst begroette aartsbisschop Simon aartsbisschop Léonard en feliciteerde hij hem met de feestdag.

“Te Deum”, dat zijn de eerste woorden van de Latijnse hymne “God, U loven wij”, samengesteld door de heilige bisschop Ambrosius van Milaan (IVe eeuw). In de orthodoxe liturgische traditie vormt deze hymne de afsluiting van het dankmoleben:

God, U loven wij; / Heer, U prijzen wij. /Eeuwige Vader, U eert de ganse aarde./ U roepen alle engelen,/ U roepen de hemelen en alle machten,/ U roepen de Cherubijnen en Serafijnen onophoudelijk toe:/ Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen./

Hemel en aarde zijn vol van de luister van uw heerlijkheid./ U verheerlijkt het roemrijk koor van de apostelen./ U prijst het lofwaardig getal van de profeten./ U looft de heerlijke schare van de martelaren./ Over de gehele aarde belijdt U de Heilige Kerk:/ De Vader van de onmetelijke heerlijkheid;/ Uw aanbiddelijke, ware en ene Zoon; /Alsmede de Vertrooster, de Heilige Geest./ Gij, Koning van de heerlijkheid, Christus,/ Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader./ Gij hebt de schoot van de Maagd niet afgewezen / om mens te worden voor onze verlossing;/

Gij hebt door de overwinning op de zonde en de dood / het rijk van de hemelen voor de gelovigen geopend; / Gij zetelt aan de rechterhand van God in de heerlijkheid van de Vader. / Wij geloven dat Gij eens als rechter ten oordeel zult komen. / Daarom smeken wij U: / kom uw dienaren te hulp, / die Gij met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht; / Geef dat zij in de heerlijkheid onder uw heiligen gerekend mogen worden.

Aan deze hymne worden vaak de volgende Psalmverzen toegevoegd:

Heer, red uw volk / en zegen uw erfdeel. / En bestuur hen, en verhef hen tot in eeuwigheid. / Alle dagen prijzen wij U. / En wij loven uw naam in eeuwigheid, in de eeuwen der eeuwen. / Heer, wil ons heden zonder zonde bewaren. / Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. / Laat uw barmhartigheid over ons komen, Heer, / zoals wij op U hebben vertrouwd. / Op U, Heer, hebben wij vertrouwd, /opdat wij in eeuwigheid niet beschaamd zullen worden. Amen.