Aartsbisschop van Brussel en België heeft nieuwe klokken Benedictijner Klooster van de Heilige Kruisverheffing te Chevetogne gewijd in bijzijn Hare Majesteit Koningin Fabiola

Chevetogne

Op 25 maart 2011 hebben in het Benedictijner Klooster van de Heilige Kruisverheffing te Chevetogne (België) feestelijkheden plaatsgehad ter gelegenheid van de komst van nieuwe, speciaal voor het klooster in de ZIL-fabriek te Moskou gegoten klokken.

De nieuwe klokkentoren van het klooster heeft het oude klokkenarsenaal, dat veel bescheidener qua gewicht en variatie aan tonen was en waarmee het klooster vele jaren bediend werd, vervangen. De middelen voor het gieten van de klokken zijn voornamelijk geschonken door leden van het Belgisch Koningshuis (overeenkomstig een oude christelijke traditie) en andere gulle gevers, en de klokken zelf werden opgedragen aan wijlen Koning Boudewijn I, bekend om zijn uitgesproken vroomheid (tijdens zijn koningsschap weigerde hij op grond van zijn  christelijk geweten een wet die abortus toestond te ondertekenen en deed hij om die reden zelfs tijdelijk troonsafstand). Daarnaast verkreeg de Orthodoxie in België door een Besluit van Koning Boudewijn meer dan 20 jaar geleden de status van een erkende, traditionele confessie, dankzij welke de Orthodoxe parochies kans maken op staatssteun en er op Openbare scholen Orthodoxe Godsdienst aangeboden wordt als de ouders van schoolgaande kinderen daarvoor hun voorkeur uitspreken.

De plechtigheid begon met het dienen van een panechida (gebedsdienst voor overledenen) voor de voornoemde Koning eeuwiger gedachtenis. De panechida werd gediend door de abt van het klooster van Chevetogne, hegoumen Philippe, en de broeders van het klooster.

Na afloop van de gebedsdienst voor de overledene voltrok aartsbisschop van Brussel en België Simon samen met aartspriester Antoni Iljin, rector van de Russisch-Orthodoxe heilige-Nicolaas-kathedraal te Brussel de wijding van de nieuwe klokken. Tijdens de litanie werden er speciale intenties opgedragen voor de leden van het Koninklijk Huis en voor de donateurs die de feestelijke gebeurtenis van deze dag hadden mogelijk gemaakt.

Het ter plaatse brengen van de klokken uit Rusland naar België geschiedde met behulp van het department van Externe Kerkelijke Betrekkingen van het Patriarchaat  Moskou, en in het bijzonder van priester Dmitri Agejev en andere vrienden van het klooster, dat gedurende de voorgaande decennia een voorbeeld is geweest van vrome bestudering en popularisatie in West-Europa van de tradities van de Russische kerkzang en beeldende kunst.

Na de wijding van de klokken mocht aartsbisschop Simon de eerste tonen ten gehore brengen en daarna verblijdde een van Ruslands meest toonaangevende klokkenluiders, Igor Konovalov, de kloostergemeenschap en de overige aanwezigen met speciaal voor kerkelijke feestelijkheden bedoelde melodiën.

Koningin Fabiola en de kloostergemeenschap konden tot slot de heilige relieken vereren van de heilige Serafim van Sarov, die hier al sinds het moment van oprichting van het klooster bijzonder vereerd wordt en van wie de heilige relieken met dit doel speciaal door zijne Eminentie aartsbisschop Simon mee waren gebracht.

Na afloop van de plechtigheden vond er een door het klooster georganiseerde receptie plaats.

Meer foto's