Bedevaart naar de H.Rombout van Mechelen

Pilgrimage to St Rombout of Mechelen
 

2 juni 2012. Ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum van de Orthodoxie in België werd de bedevaart dit jaar georganiseerd in de metropolitaankerk van België, namelijk te Mechelen in de kathedraal die toegewijd is aan de Heilige Rumoldus, Rombout in de volksmond. De imposante toren, die 97,28 meter hoog is, wijst de pelgrims de weg naar de relieken van de Ierse heilige aartsbisschop, die uit liefde voor Christus volk en vaderland verliet, om het Evangelie van de verlossing te brengen aan de streken rond Mechelen. Door Gods welwillende voorzienigheid en de liefdevolle vriendelijkheid van de heilige Rombout stond het zilveren schrijn in het schip van de Kerk en niet, zoals gebruikelijk, hoog boven het hoogaltaar achter gesloten, gouden deuren. Een bedevaart naar de relieken van de heiligen is van grote en diepe spirituele betekenis. Joannes Damascenus getuigt dat de relieken van de heiligen getuigen zijn van het Nieuwe en Eeuwige Leven in Christus, omdat precies door de relieken de Drie-Ene God Zich openbaart in de vele wonderen. “Christus onze Heer heeft ons de relieken der heiligen geschonken als heilzame bronnen, waaruit vele weldaden ons toevloeien en een allerzoetste balsem druppelt.”

Het grote belang van de verering van de heiligen van het land waar men woont, wordt ons geduid door de heilige Maximus van Turijn die verklaart: “Broeders, hoewel wij zeer godvruchtig de geboortedag moeten vieren van alle martelaren, moeten wij toch vooral zorgen dat de plechtigheid van degenen die in onze woonplaatsen hun bloed hebben vergoten, met de grootste verering worden herdacht. Want daarom heeft God gewild dat over heel de wereld martelaren op verschillende plaatsen zouden lijden, om ons, want zij zijn geschikte getuigen, aan te wakkeren door het voorbeeld van hun geloofsbelijdenis. Alle martelaren moeten dus zeer vroom vereerd worden, maar vooral moeten wij hen vieren wier relieken wij bezitten. Immers de eersten helpen ons door hun gebeden, de laatsten staan ons bovendien bij door hun lijden. Tussen hen en ons bestaat er een vertrouwelijke omgang.”

Onze aartsbisschop Simon en de aanwezige pelgrims werden verwelkomd door de hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen, Monseigneur Leon Lemmens. Hij sprak zijn vreugde uit over de bedevaart van de Russische Kerk naar het heiligdom, die een uitdrukking is van de liefde voor de heiligen van de eens onverdeelde Kerk. Hij verhaalde over zijn liefde voor de grote Rombout, die in beeltenis op zijn borstkruis staat. Na de zegen van de Zeer Hoogewijde Heer Simon, aartsbisschop van Brussel te hebben ontvangen, werd een moleben gezongen door de pelgrims. Met de vriendelijke hulp van de priesters Theofiel Pelgrims en Pius Pauwelijk (Oecumensisch Patriarchaat) en Paul Pellemans (Patriarchaat Moskou) leidde Archimandriet Thomas de dienst, bijgestaan door de hiërodiaken Eleutherius en diaken Dimitri. De dienst verliep afwisselend in het Nederlands en Frans, met in de aanvang een Slavische Litanie. Vader Alexander Yavorouski bad mee met de overige bedevaarders. De prachtig gedichte akafist van Claude Lopez-Ginisty maakte op alle aanwezigen een diepe indruk en bracht ons de heilige zo nabij dat zijn liefde tastbaar werd voor de biddende gelovigen.

Kondakion 4

Nadat gij het groene martelaarschap had aanvaard en tevens het witte op u had genomen door ver van uw geboorteland te verblijven, u overgevend aan de wil van God, werd gij in een droom verlicht over het plan, dat de Voorzienigheid met u had. Gij werd onweerstaanbaar naar Belgisch Gallië gedwongen. Daarom ging gij onmiddellijk op weg, luid zingend :
Alleluja.

Ikos 4

Tijdens uw tocht verkondigde gij onvermoeibaar de Waarheid en op een dag bereikte gij het doel van uw door God gewilde zwerftocht. Gij vestigde u in een kluis dichtbij Mechelen, waar gij vol vuur de heilige ladder der deugden beklom. Daarom roepen wij tot u:

Verheug u, voorbeeld van gehoorzaamheid.
Verheug u, vleesgeworden standvastigheid.
Verheug u, schrijn van Verheug u, galerij van het Goddelijk Woord.
Verheug u, lijfelijk altaar van Christus God.
Verheug u, roemrijke Rombout, martelaar van Mechelen.

Na de Verering van de relieken, neergelegd in een zilveren schrijn, gemaakt in 1825, werden de pelgrims die dat wensten, ontvangen in de Thomaszaal van het Diocesaan centrum van het aartsbisdom Mechelen.
mededogen.
Verheug u, onbevlekte banier der monniken.