Oprichting van een Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Een eerste bijeenkomst van de orthodoxe bisschoppen die parochies hebben in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) had plaats op 23 juni 2010, te Brussel, op uitnodiging en onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat).

Deze bijeenkomst is een gevolg van een beslissing genomen door de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009. Het overleg van orthodoxe bisschoppen zal moeten toelaten van de éénheid van de Orthodoxie in de Benelux duidelijker te laten blijken en te versterken.

Hadden aan de bijeenkomst deel: Metropoliet Panteleimon van België, Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Luka (Patriarchaat van Servië), Metropoliet Serafim en Metropoliet Joseph (allebei van het Patriarchaat van Roemenië), Aartsbisschop Gabriël van Komana (Exarchaat orthodoxe parochies van Russische traditie in West-Europa), de Bisschoppen Maximos van Evmenia en Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat).

Waren verontschuldigd of bleven afwezig: Bisschop Ioan van Parnassos (Oekraïense parochies onder het Oecumenisch Patriarchaat), Bisschop Michel (Russische Orthodoxe Kerk buiten de grenzen – Patriarchaat van Moskou), Metropoliet Simeon (Patriarchaat van Bulgarije) en Metropoliet Abraham (Patriarchaat van Georgië).

Als naam voor het overleg van bisschoppen werd geopteerd voor: “Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux” (OBB) – “Conférence Episcopale Orthodoxe du Bénélux” (CEOB).

In zijn inleidend woord verklaarde Metropoliet Panteleimon van België dat er: “theologisch en sacramenteel gesproken eigenlijk maar één Orthodoxe Kerk is en toch zijn er verschillen tussen de lokale Orthodoxe Kerken wereldwijd”. Dit betekent dat er dus wel nood is aan coördinatie en overleg om samen een antwoord te kunnen geven op de problemen die onze samenleving dient te trotseren.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux die voorgezeten wordt door Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat) besliste verder nog dat Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou) de taak van ondervoorzitter zal waarnemen, Metropoliet Joseph (Patriarchaat van Roemenië) deze van schatbewaarder en Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat) belast wordt met het leiden van het secretariaat. Er werd ook nog beslist van een bisschop aan te duiden voor de vertegenwoordiging van de Orthodoxe Kerk in Nederland: Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat).

Er werd onder meer gesproken over algemene pastorale zaken en de oecumenische en interreligieuze contacten in de regio.

De aanwezige bisschoppen hebben unaniem de wil uitgedrukt van nog nauwer samen te werken voor het goede van de Orthodoxie, de orthodoxe gelovigen en de bredere samenleving.

Meer photos hier

Mededeling

Toespraak van Zijne Eminentie metropoliet Panteleimon van Belgie (voorzitter) bij de opening van de eerste vergadering van de orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux